PAŠNOVĒRTĒJUMS_2020

KĀRTĪBA, KĀDĀ AUDZĒKŅU VECĀKI, VIŅU LIKUMISKIE PĀRSTĀVJI UN CITAS PERSONAS UZTURAS PĻAVIŅU MŪZIKAS SKOLĀ COVID-19 PANDĒMIJAS LAIKĀ

PIESARDZĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAS UN MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS LAIKĀ

MAKSAS  PAKALPOJUMU  CENRĀDIS

AUDZĒKŅU ZINĀŠANU UN PRASMJU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI_2020

SKOLAS NOLIKUMS

KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDE INFORMĒ IZGLĪTOJAMĀ VECĀKUS, JA IZGLĪTOJAMAIS BEZ ATTAISNOJOŠA IEMESLA NEAPMEKLĒ IZGLĪTĪBAS IESTĀDI

ATTĪSTĪBAS PLĀNS

PIEKĻŪSTAMĪBAS  PAZIŅOJUMS