Saskaņots

Ar 31.08.2017. Pļaviņu novada domes

lēmumu Nr. 16, protokols Nr. 16

REGLAMENTS

PAR MĀCĪBU MAKSU PĻAVIŅU MŪZIKAS SKOLĀ

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 59. panta 4. daļu, 60. panta 7.daļu un Skolas Nolikuma 36.11. punktu

I  VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

  1. Šī reglamenta izpratnē mācību maksa ir līdzfinansējums par profesionālās ievirzes, interešu un neformālās izglītības ieguvi.
  2. Reglaments par audzēkņu mācību maksu nosaka:

2.1. līdzfinansējuma apmēru, tā iekasēšanas un izlietojuma kārtību Pļaviņu Mūzikas skolā (turpmāk tekstā – Skola);

2.2. kārtību, kādā veidā audzēkņi tiek atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas;

  1. Mācību maksa izglītības programmu apguvei veido daļu no pašvaldības piešķirtā budžeta skolas finansējumam.

II MĀCĪBU MAKSAS MĒRĶI UN APMĒRS

4. Mācību maksa paredzēta, lai īstenotu Skolas uzdevumus un nodrošinātu:

4.1. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādi mācību procesa norisei;

            4.2. audzēkņu un pedagogu dalību radošajos pasākumos (konkursi, koncerti,

                   skates, festivāli u.tml. pasākumi);

4.3. audzēkņu un pedagogu rezultatīvas darbības pamudinājumu;

4.4. pedagoģiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidi;

4.5. pedagogu darba samaksu.

  1. Mācību maksa tiek iekasēta mācību laikā, atskaitot vasaras brīvlaiku.
  2. Mācību maksa profesionālās ievirzes izglītības īstenošanā, saskaņā ar īstenojamo mācību plānu, tiek noteikta:

                  6.1.1. EUR 10,00  mēnesī;

                6.1.2. ja no vienas ģimenes Skolā izglītojas divi vai vairāk bērni, tad maksa pilnā apjomā tiek noteikta par vienu izglītojamo, nākamajiem, ar noteikumu, ka audzēknis sekmīgi veic mācību uzdevumus – EUR 5,00 mēnesī. 

   7. Mācību maksa interešu izglītības īstenošanā tiek noteikta:

              7.1. EUR 5,00 mēnesī audzēknim nodarbībām grupās (viena stunda nedēļā);

             7.2. EUR 15,00 mēnesī audzēknim individuālajām nodarbībām (viena stunda nedēļā).

 

  1. Mācību maksa neformālās izglītības īstenošanā tiek noteikta:

              8.1. EUR 15,00 mēnesī jaunietim/pieaugušajam individuālajām nodarbībām (viena stunda nedēļā).

   9. Audzēkņu mācību maksa jāiemaksā līdz katra mēneša 25. datumam Pļaviņu novada domes norēķinu kontos vai kasē.

III CITI NOSACĪJUMI

 10. Audzēkņi, kuri slimības dēļ nav apmeklējuši Skolu trīs nedēļas un vairāk, par šo laika periodu ar direktora rīkojumu tiek atbrīvoti no maksas, ja vecāki/aizbildņi ir uzrakstījuši attiecīgu iesniegumu un iesnieguši attaisnojošus dokumentus.

11. No mācību maksas ar Skolas pedagoģiskās padomes lēmumu uz noteiktu laiku (līdz 3 mēnešiem) var tikt atbrīvoti audzēkņi, kuri iepriekšējā semestra laikā uzrādījuši izcilas, teicamas sekmes un/vai rezultātus.

12. Reglamentu par audzēkņu mācību maksu iesaka Skolas Pedagoģiskā padome, apstiprina Pļaviņu novada pašvaldība.

13. Ar šī reglamenta spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Pļaviņu Mūzikas skolas „Reglaments par audzēkņu mācību maksu”, apstiprināts 2015. gada 25. jūnija Pļaviņu novada domes sēdē, lēmums Nr. 18 prot. Nr. 10.

Reglaments „Par mācību maksu Pļaviņu Mūzikas skolā” izskatīts Pedagoģiskās padomes sēdē 2017. gada 29. maijā, prot. Nr. 8